Juni  2009

EUR. COMM. HUNGARIAN HUMAN RIGHTS CENTRAL EUROPE

De hoofdstad en het economische centrum van Transsilvanië is Kolozsvár ( Roemeens: Cluj-Napoca). Tot 1974 was deze stad alleen bekend onder de naam Cluj, hetgeen eigenlijk een verbastering is van het Hongaarse Kolozs. De Roemeense dictator Ceauşescu heeft deze stad in 1974 hernoemd naar Cluj-Napoca (2). Stelt u zich eens voor dat de Maastricht zou worden hernoemd naar: Maastricht -Trajectum ad Mosam.  De naam Napoca is aan de historische naam van de stad toegevoegd om een soort boodschap te uiten van “ Hongaren, wij waren hier eerder” Deze doctrine van Daco-Roemeense continuďteit is gebruikt om Hongaren als minderwaardig burger te verklaren in het land waar hun voorouders zijn geboren. Tevens is de stad door ethnic engineering gezuiverd van haar oorspronkelijk Hongaarse meerderheid. In een grote anonieme stad is het immers makkelijk om de bevolkingssamenstelling kunstmatig te wijzigen. In een kleine dorpsgemeenschap is dit veel en veel moeilijker. Vandaar dat vandaag de dag slechts 19 % van deze stad uit Hongaren bestaat. De bevolking uit de dorpen  rondom Kolozsvár,  bestaat tot op de dag van vandaag voor de meerderheid uit  autonome inwoners.

1. Transsilvanië is meertalig.

Postbus 2492   5202 CL

‘s Hertogenbosch 

Tel:  +31 (0) 87 8724745

Info@hungarian-human-rights.eu    

 http://www.hungarian-human-rights.eu

 

De Hongaren van Transsilvanië moeten vechten voor hun rechten.

Taalstrijd in Kolozsvár / Cluj-Napoca.

Recentelijk zijn er twee petities voor de naleving van taalrechten geweest, de ene betrof  het gebruik van de autonome  Hongaarse taal in toeristische informatieborden in de stad,; hetgeen logisch is omdat de stad Hongaarse wortels heeft en omdat de meerderheid van de toeristen uit buurland Hongarije komen. (Petitie door CEMO op 21-5) (5) De tweede petitie werd ingediend door de RMDSZ (7)bij het gemeentebestuur van Kolozsvár om ook de Hongaarse naam van de stad te mogen  gebruiken. Beide petities zijn zeer kritisch ontvangen door het Roemeense bestuur van Kolozsvár. Het is nu de vraag of aan deze eisen wordt voldaan. Het gebruik van de Hongaarse taal  is natuurlijk een symbolisch teken. Er zijn andere vormen van discriminatie, die veel ernstiger zijn, zoals het feit dat er geen evenredige etnische vertegenwoordiging in Transsilvanië is, hetgeen niet overeenkomt met de geest en de letter van Europese wetgeving. De tweetalige borden hebben dus slechts een symbolische betekenis, wat echt van belang is dat Hongaren gelijkwaardig worden behandeld.

Figuur 1. Etnische samenstelling  in Transsilvanië. Rood is HongAARS, BLAUW KOMT OVEREEN MET ROEMEENS.

Kunt u zich voorstellen dat een gedeelte van de autonome bevolking volledig is onder vertegenwoordigd in de overheidsdiensten van een staat; zoals de politie, belastingdienst en alle andere overheidsinstellingen? Stelt u zich een voor als in België 95 % van de politie Vlaams was, terwijl zij nog geen 60 % van de bevolking uitmaken. Transsilvanië is een meertalig gebied (1)dat tot 1921 en tussen 1940 en 1947 gedeeltelijk bij Hongarije hoorde. De bevolking bestond in 1921 voor 50 % uit Roemenen en 40 % Hongaren. In 2002 is het aantal Hongaren minder dan 20 % van de totale bevolking,omdat er veel Hongaren uit Transsilvanië zijn gevlucht na de etnische zuiveringen in het Ceauşescu regime. De slechte economische omstandigheden in de jaren negentig hebben dit helaas ook versterkt.

2. Hoofdstad van Transsilvanië.

3.Nationalisme onder Funar.

.

In Kolozsvár heeft er van 1992 tot 2004 een zeer naar nationalisme (3) geheerst, dat er voornamelijk op was gericht om de oorspronkelijke Hongaarse bevolking te pesten en te vernederen. Zo werden er  borden bij de ingang van de stad neergezet. Borden die tot op de dag van vandaag niet allemaal zijn verwijderd. Verder werden alle Hongaren min of meer verbannen uit alle publieke functies waar dat maar mogelijk was. Zo bestaat de politie in Kolozsvár bijna uitsluitend uit Roemenen en mochten etnische Hongaren geen politie agent worden. Er werd een actief beleid gevoerd om Hongaren te ontmoedigen om publieke en bestuurlijke functies te bekleden. Tot op de dag van vandaag is de autonome etnische bevolking zeer significant ondervertegenwoordigd.

5. Discriminatie van Hongaren.

6. Gedwongen Roemanisering.

Hongaarse leerlingen moeten de Roemeense taal volgens het zelfde lesprogramma als Roemeense leerlingen leren. Een absurde situatie, waarin een minderheid wordt gedwongen om de taal van een andere minderheid in Europa te leren, die nagenoeg geen economische waarde in Europa heeft. Het Roemeense onderwijssysteem biedt verder geen mogelijkheden om de Hongaarse taal facultatief te leren, zodat het leren van de taal van een bevolkingsgroep een zeer eenzijdig gebeuren is.  Het gebruik van de Hongaarse taal en cultuur werd en wordt nog steeds door bureaucratische obstakels actief ontmoedigd door de Roemeense autoriteiten. Deze praktijk staat haaks op de Europese verdragen die door de republiek Roemenië zijn geratificeerd. (6)

4.Toetreding tot Europa.

De openlijke xenofobie van Funar werden ook veel Roemeenstalige inwoners te veel, en werd als een schande gezien voor het Verenigde Europa. Hij werd daarom niet herkozen bij de burgemeester verkiezing van 2004. Met de toetreding tot de Europese Unie in 2007 heeft Roemenië bovendien verdragen getekend, waarin staat welke rechten de autonome bevolking heeft. (4)  Deze verdragen worden helaas niet of slechts symbolisch nageleefd. Dit terwijl er miljoenen vanuit Brussel naar Roemenië gaan. Ook de gemiddelde Nederlander heeft te maken met het feit dat Roemenië bij Europa hoort. Roemenen mogen daardoor immers vrij reizen binnen de Europese Unie. Veel Nederlanders krijgen hiermee te maken, door het verschijnen van Roemeense straatmuzikanten in het Nederlandse straatbeeld of door spookafschrijvingen op de betaalrekeningen. Hierdoor is het niet te verdedigen dat Roemeense binnenlandse aangelegenheden niet onze aangelegenheden zijn.

Figuur 2. Publieke vernederingen van de autonome Hongaarstalige bevolking door de Roemeense overheid TE KOLOZSVÁR (CLUJ-NAPOCA).

Referenties:

1 Transsilvanië:   http://nl.wikipedia.org/wiki/Transsylvanie

2 Cluj Napoca:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca

3 Nationaliseme van Funar: http://nl.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca

4 = 6:  Europees handvest voor minderheidstalen  http://www.hungarian-human-rights.eu/Charter_nl.pdf

5 CEMO petitie aan de burgemeester van Kolozsvár . Een vereniging die opkomt voor burgerrechten.

7 RMDSZ is de partij van de Hongaarse minderheid in Transsilvanië. http://www.rmdsz.eu

Contact:

Figuur 5. VADIM TUDOR VAN DE GROOT ROEMENIE PARTIJ. TUDOR WAS PARTIJGENOPOT VAN FUNAR EN HOFDICHTER VAN DE DICTATOR CEAUSESCU, MOMENTEEL IS HIJ GEKOZEN ALS EUROPARLEMENTARIER.DEGELIJK NATIONALISME IS IN WEST-EUROPA ONBEKEND.

7. Ouderwets Nationalisme uit de 20ste eeuw ?

In Kolozsvár is het nationalisme uit de 20ste eeuw helaas tot op de dag van vandaag springlevend. Buiten de opstelling van de autoriteiten, is het geregeld voorgekomen, dat Hongaarse jongeren alleen vanwege het gebruik van de Hongaarse taal op straat zijn aangevallen door Roemeense nationalisten. De houding van de politie is in dergelijke zakelijk zeer laks. Dit is een soort nationalisme dat in Nederland onbekend is. Hiermee hangt ook samen dat Roemenië tot de jaren negentig zeer geďsoleerd was. Dit nationalisme heeft haar wortel in politieke denkbeelden die Europa kent uit de Eerste en Tweede wereldoorlog. De patiënt Europa moet daarom van deze dodelijke ziekte worden genezen. De oorlog in Joegoslavië heeft aangetoond hoe desastreus dit nationalisme en deze blinde haat is. Het gewelddadige roemaniseren van de autonome bevolking is bovendien een stap terug in de geschiedenis.

 

“A state which labours to neutralize, to absurd or to expel them destroys its own vitality; a state which does not include them is destitute of the chief basis of self government. The theory of nationality therefore is a retrograde step in history”.

                                                                                                    (Lord Acton: Nationality 1862)

9. Wat moet er gebeuren ?

We spreken de hoop uit, dat de bevolking van Kolozsvár haar eigen nare verleden kan afzweren en zich waardig kan gedragen als Europese land.

Het in 2008 geratificeerde verdrag voor het behoud van Regionale en Autonome talen zal moeten worden nageleefd.

Evenredige etnische vertegenwoordiging in alle staatsinstellingen en een compensatie voor het ontbreken van deze etnische vertegenwoordiging. Dit betekent dat er in een stad als Kolozsvár het personeel bij de politie een afspiegeling van de bevolking moet zijn.

Invoeren van de autonome Hongaarse taal in de publieke administratie van Kolozsvár.

Officieel afstand nemen van het nationalisme en alle gewelddadige handelingen tegen de autonome bevolking veroordelen.

Drs. G. Landman

European Committee Human Rights Hungarian Central Europe     Juni  2009

Figuur 3. DE HUIDIGE BURGEMEESTER VAN KOLOZSVAR Sorin APOSTu (R) En ZIJN VOORGANGER DE HEER FUNAR (M) en DE NAAMGEVER VAN DE STAD DE DICATOR CEAUSESCU (L) KLIK OP DE AFBEELDING VOOR DE PETITIE DIE DOOR HET CEMO OP 21-5 AAN HEM  IS AANGEBODEN

Figuur 4. STRIJD VOOR BURGERRECHTEN. DE HONGAREN VECHTEN VOOR EEN MAATSCHAPPIJ WAAR ZE GELIJKWAARDIG MOGEN ZIJN

Figuur 6. Groeten uit KOLOZSVáR CLUJ-NAPOCA. KLIK OP DE AFBEELDING VOOR EEN HOGERE RESoLuTIE

Figuur 7. ROEMENIE IS TOT 1989 een  zeer geisoleerde dicatuur geweest, waarin IEDEREEN DOOR DE GEHEIME POLITIE DE SECURITATE WERD GECONTROLEERD. HET PRIMITIEVE NATIONALISME VAN DEZE DICTATUUR IS HELAAS NOG NIET VERDWENEN.

OP DIT BORD GEPLAATST BIJ DE INGANG VAN KOLOZSVÁR CLUJ-NAPOCA  BORD STAAT DAT ROEMEENS DE OFFICIELE TAAL IS.

Op DIT  Bord wordt de bezoeker in zeven talen welkom geheten, echter niet in het hongaars.

BIJ DE GEMEENTE.

OP STRAAT.